Gamle bilete

Vi presenterer her nokre gamle bilde frå Ørskog som vi har sortert som «Postkort» og «Andre bilde». Postkorta er ikkje registrerte og avfotograferte, medan dei som går under andre bilde for det meste er henta frå våre fotoregistreringar.

Sjå alle registrerte ørskogbilda på FylkesFOTOarkivet

Eller ta ein titt på utvalet her:

Historielaget har ei eiga gruppe som arbeider med innsamling og registrering av gamle fotografi. Bilda blir, i samarbeid med FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal, avfotograferte og arkiverte, men eigarane får sjølvsagt behalde sine originalfoto. Vi har førebels registrert vel 3000 bilde, men her ligg det eit stort potensiale for vidare arbeid med å dokumentere lokalhistoria gjennom foto.

Resultatet av det arbeidet som er gjort, ligg no ute på verdsveven på FylkesFOTOarkivet sine nettsider. I tillegg arbeider vi med tekst til mange bilde som vil bli lagt ut på nettet etter kvart som dei blir ferdige.

Andre bilder

Postkort