FRAMSIDE

VELKOMEN TIL ØRSKOG HISTORIELAG
gå til gammal side

Aktivitetar

Kultur-minnedagar

Åra 2004 til 2011 hadde historielaget tilstellingar og utstillingar i samband med dei årlege nasjonale kulturminnedagene. Vi har også delteke på dei årlege Ørskogdagane, mellom anna med oppstart av historielaget sin lokomobil


Kveldseter og vandringar

Vi brukar å ha 6 - 7 medlemsmøte (kveldseter) for året der vi tek opp ulike lokalhistoriske emne. Alle er velkomne på kveldsetene.Dessutan blir det arrangert ei eller to bygdevandringar i sommarhalvåret.

Postveg-marsjen

I åra 2005 til 2011 arrangerte historielaget årvisse postvegmarsjar. Dei gjekk langs Den Trondhjemske postvei frå Amdamsfjøra, over Kleiva og til Prestefjøra. Når sikker kryssing av E39 kjem i stand, er det mogleg at tradisjonen blir teken opp att, med forlenging til grensa mot Vestnes.

Andre aktivitetar

Av andre akivitetar som historielaget engasjerer seg i, kan vi nemne: Bygging og drift av eit kvernhus, ulike restaureingar, mellom anna av ein gammal lokomobil, og vedlikehald av Den Trondhjemske Postvei.

dead tree, scary, halloween-4567469.jpg

“Å gløyme fortida si er å leve som ein bekk utan kjelde, som eit tre utan rot”

Om oss

Det er gode grunnar til å bli medlem i Ørskog historielag.

Ørskog Historielag vart stifta i 1985 med føremål «å ta vare på kunnskapen om fortida til dei bygdene som ligg i Ørskog kommune, og arbeide for at folk kan få del i denne kunnskapen».

Frå den spede byrjinga i 1985, (6 personar på skipingsmøtet) har laget vakse, slik at det no har ca. 340 medlemer.

SPØRSMÅL?

Dersom det er noko du lurer på, så svarar vi om vi kan.