Publikasjonar

Ei hovudoppgåve for historielaget er å gje ut eit årsskrift. Dette kjem vanlegvis ut i desember kvart år, og er gratis for medlemer. Det vert også lagt ut for sal. Skriftnemnda har ansvaret for dette årsskriftet, og mange interessante artiklar har vorte publiserte her gjennom åra.

Hittil har vi gitt ut 33 årsskrift.

Oversikt over innhaldet i alle årsskrifta kan sjåast og lastast ned her:

arsskriftinnhald