Referat fra styremøte i Ørskog historielag 27.02.2024

Referat fra styremøte i Ørskog historielag

Sted: Frivillighetssentralen  

Tid: Tirsdag 27. februar 2024

Til stede fra styret: Ragnar Bakken, Karen Simonnes Aanes, Oddbjørn Hjelle, Karin Eide,

Mette C. Loe

Fra nemndene:

Bjørn Steinar Skarbø (Skriftnemnda), Ove Eide (Pakterhusnemnda), Torstein Davik (Teknisk utvalg) og Runa Klock (Postvegnemnda)

Frafall: Fotoregistreringsnemnda Siv Krokfoss. Ingen vara

Møtet innledet med en markering av Oddbjørn Hjelles 70-års dag. Hipp hipp

Innkalling og saksliste godkjent uten merknader

Sak 1: Godkjenning av møtebok fra 23 01 2024

Merknad til sak 6: Arbeid med maling mm av Pakterhuset vil fortsette våren 2024

Ellers godkjent uten merknader

Sak 2: Nytt fra gruppene

Teknisk utvalg:             Rolig årstid. Ikke mye nytt.                                                                                                                    Arbeid med å få i gang smi-kurs – mot våren

Skriftnemnda:               Intet nytt

Pakterhusnemnda: Møte i dag med Fylkeskommunen om ytterdøra til                                                                         Pakterhuset

Det viser seg at de som kan lage en slik dør med         godkjenning av Fylkeskommunen: Veldig få

De som er godkjent – som nærmest monopol, tre ganger              å høy pris som Leikarnes

Bjarne Leikarnes på Vikebukt kan komme inn som mulig                              godkjent kandidat                                                                                                                             Det vil spare Historielaget for mye

Avventer Fylkeskommunens vurdering og eventuelle                      godkjenning

Branntilsyn: Nylig gjennomført

Alt er i orden

Fyringsforbudet er opprettholdt P g a pipa som er gammel og rustikk

Fotoregistrering: Intet

Postvegnemnda: ØH mottatt tilsagn på NOK 75 000 i stønad 

Brukt ca NOK 55 000, og Ragnar har bedt om at dette utbetales

Runa: mailet Elin i Ålesund kommune – om søknad om midler «En bit av historia»

Det er Ålesund som skal søke                                                                                                                                       14 03 2024 skal det gjennomføres et større møte

Søknad koordineres                                                                                                                   Men Ragnar kan supplere at det for 2024 er ørem Romsdal og Nord Møre, altså er ikke Sunnmøre og Ålesund kommune omfattet inneværende år

Runa fått oversikt over grunneiere 

Er i kontakt, og venter svar, vedrørende det juridiske

Sak 3:           Kveldssete 13 02 2024  

Kveldsete på Fjellstova

Knapt 40 personer

Vellykket på alle måter.

 Sak 4: Kveldssete 12 03 2024

Ragnar mottok en telefon fra Helge Simonnes – «Putins hellige krig», helt fersk bok av Helge Simonnes – Han tar ikke honorar for dette

Invitasjon og kveldssete vedtatt enstemmig

Sak 5:           Økonomirapport per februar 2024

Mottatt 2 utmeldinger

Tilbakemelding fra Økonomiservice – sendt purringer

Dagens saldo: ca NOK 151 000 

Da er lån for februar trukket

Lån rest ca NOK 250 000

Relativt stram økonomi

Orientering til etterretning

Sak 6:           Årsmøte ØH 05 03 2024. Sakskart. Gjennomgang og                   anbefalinger 

Merknad til punkt «Drøfting av oppgaver for laget i 2024» – der alle kan    komme med forslag om tiltak og prioriteringer for inneværende år

Servering: endret til Karin og Karen Karen bestiller kake på Folkehøyskolen

Vedtak: Årsmøtet i ØH vert gjennomført som planlagt 5. mars 2024.                                                            Valnemnda legg fram si tilråding på møtet.                                                                                                                      Styret tilrår: Godkjenne årsmeldinga. Godkjenne rekneskap for 2023 – jf revisjon. Styret foreslår slik kontingent for 2025: 400 kr.  Styret legg fram budsjett for 2024 etter framlegg frå leiar. Styret tilrår overfor årsmøtet framlegget til reviderte lover inkl æresmedlemskap m/statuttar

Sak 7:           Lover/ vedtekter – navn – æresmedlemskap – anbefalinger, jf kommende årsmøte 

Om æresmedlemskap, vedlegg til årsmøtet

Endring i punkt 1:

Styret i ØH har myndighet til å utnevne æresmedlemmer i Ørskog Historielag

Forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt, med uendret kontingent, og med eendring i siste setning: Styret tilrår framlegget til reviderte lover inkl æresmedlemskap m/ statutter.

Sak 8:           Kveldsseter 2024. Oppsummering plan

Januar: Ikke kveldssete

Februar; Fjellstova

Mars: Årsmøte

April: Ørskogbilder (Siv)

Mai: Tur med orientering: Postvegen: Amdam – Sjøholt (Runa og Oddbjørn)

Juni: Ørskog sjukeheim (Karen og Karin, men Karen skal ut av styret,og erstattes derfor med nytt styremeldem) Forslag til forteller om sjukeheimen: Maria Harstad som har vært der lenge – har mye å fortelle

Juli: Ferie

August: Sætrevandring – Bjørn Steinar og Oddbjørn

September: Sjøholt Hotell – Tore Gjære Må kanskje være påmelding? Mette settes opp som ansvarlig sammen med Ove, men hun går ut av styret – og erstattes av nyvalgt styremedlem

Oktober: Minnesamling Olav Oksvik

November: Peson-maleri – Harald Grytten stiller

Desember: Årboka

Sak 9:           Nettside – bruk – hvem gjør hva

Fabian Davik og Tore Gjære legger inn stoff på sidene

Sak 10:         Minnetavle over omkomne fra 2. verdenskrig

«Våre falne» – bok, som Runa eller Reidun vil hente 

Der det skal være oppført en fjerde person – som ØH vil vurdere å spille inn Må sikre dokumentasjon

Boka ligger på NB.no – Nasjonalbibliotekets nettside

Sak 11:         Saker under arbeid

– Møte vedrørende Postvegen 14 03 2024

o Runa kan ikke møte. Ivar, Oddbjørn og Ragnar møter, med synspunkt og mandat på vegne av ØH

– Veier over Ørskogfjellet, Tore Gjære – bestilt nytt opplag

o Tore har kommet med noen mindre rettelser

– Kulturminnedager 2024 

Side 77 i saksdokumentene: Søk støtte Min kulturminnedag                                                                                                                  Bevisst om muligheter – knytte det til bl a kveldssete

– Grunneierliste – Postvegen

– Landslaget for lokalhistorie – nyhetsbrev februar 2024

– Skilt gravhaug

– Avisutklipp

– Nettside – omtale i avisa

– Olav Oksvik stiftelsen – årsmøte – minnesamling – status

– Kulturminnedager 2024: 30 08 24 – 08 09 24

– Notat vedrørende årboka 2023

O Innspill – Reidun Klock Tjervåg

– Malmvogna, nytt?

o Kontakte Ålesund dykkerklubb

– Bok om Ørskog energi

o Intet nytt

– Lagersalg – bøker – museumsforslag

– Allmennsoge Ørskog 1960 – 2024

o Bjørn Steinar sonderer, og arbeider videre med sake

– Andre saker – meldinger – skriv

o Om arbeidet i Prestefjøra / gamlenaustet

o Og oppføring av bosscontainere

o Ålesund kommune –har verken snakket med soknerådet, friluftsrådet,                                                           ødelagt et veldig viktig og historisk/ kulturhistorisk område                                                                 o Historisk skilt er fjernet                                                                                                                                                            o Runa – allerede kontaktet kommunen – følger opp

Sak 12:         Neste styremøte sammen med nemnder

Neste møte er årsmøte i mars 2024. Neste styremøte blir bestemd på årsmøtet

Sak 13:         Eventuelt

Ingen saker

Møtet slutt kl 22.10

Mette C. Loe – referent                           Ragnar Bakken – leiar

Oppfølgjing av saker 27.02.24:

Sak 1-4:        Alle

Sak 5:            Alle – kasserar

Sak 6 – 7:     Årsmøte – styret

Sak 8 Alle nemnde i saka – styret

Sak 9:            Alle Fabian og tore – Siv

Sak 10:         Styret + Runa

Sak 11:         Alle

RB                                                                  historielaget styre 270224 ref